Lietuviška Biblija mobiliame telefone

Sužinok 4 paprastus dėsnius… 
ir atskleisk didžiausią gyvenimo paslaptį

 

1 dėsnis

Dievas yra šventas ir teisingas

Pagal valstybės teisę, geras teisėjas privalo nubausti nusikaltėlį. Jeigu teisėjas žiūri pro pirštus į įstatymo laužymą, tai jis yra papirktas ir pats turi būti nubaustas.

 

"Tavo sosto pamatas - teisumas ir teisingumas, gailestingumas ir tiesa eina Tavo priekyje."
Psalmių 89, 14.

 

Per vieną dešimtmetį (1995-2004m.) Lietuvoje nebuvo išaiškinta daugiau nei 440 000 užregistruotų nusikaltimų[1]. Daugybė nusikaltėlių (tame tarpe – ir žmogžudžių) per šiuos dešimt metų niekada nestojo prieš teismą. Tačiau jeigu Dievas pro pirštus žiūrėtų į tuos žmogžudžius, tai Jis savo prigimtimi pats būtų sugedęs. Taigi suprantama, kad jei Jis yra geras ir teisingas, tai Jis turi nubausti žmogžudžius, prievartautojus ir kt. Taip moko ir Biblija – kad Dievas "jokiu būdu nepaliks kalto nenubausto". Jis "teis visus darbus ir visus paslėptus dalykus - gerus ir blogus". "Dievas kasdien rūstinasi ant nedorėlių".

 

2 dėsnis

Atpildas už nuodėmę – mirtis

"… Nuodėmė - tai įstatymo laužymas" 1 Jono 3, 4.

 

Trumpai pažvelkime į 10 Dievo įsakymų ir pagalvokime, ar laikėmės Dievo įstatymo:

  1. Neturėk kitų dievų šalia manęs.

  2. Nedaryk sau jokio Dievo atvaizdo ir jo negarbink

  3. Netark Dievo vardo be reikalo

  4. Skirk sekmadienį Dievui

  5. Gerbk savo tėvą ir motiną

  6. Nežudyk

  7. Neištvirkauk/nepaleistuvauk

  8. Nevok

  9. Neliudyk neteisingai (nemeluok)

  10. Negeisk to, ką turi kitas žmogus

 

Neskubėkime teigti, jog šių įsakymų laikėmės. Jeigu toks žmogus būtų, jis turėtų visą laiką mylėti Dievą "visa savo širdimi, visa savo siela, visomis savo jėgomis ir visu savo protu", o savo artimą – kaip save patį. Toks žmogus niekada nebūtų susikūręs (nei savo rankomis, nei savo mintyse) sau patinkančio dievo. Jis visada gerbtų Dievo vardą, šventu laikytų sekmadienį, besąlygiškai gerbtų savo tėvus, ir nei karto nebūtų supykęs be priežasties. Toks žmogus niekada nebūtų nieko nekentęs, negeidęs savo širdyje ir nepaleistuvavęs. Jis nebūtų niekada nieko pavogęs – nei sąvaržėlės, nei šratinuko. Jis nebūtų niekada pamelavęs – nesakęs netgi "šventojo melo", ir nei karto negeidęs nieko, kas priklauso ne jam. Jis būtų visada "tyras širdyje", tobulas mintyse ir darbuose.

 

Tačiau tiesa tame, kas mes nesame tokie. Mes visi "nusidėjome" daugelį kartų, ir todėl sukaupėme sau Dievo rūstybę, kuri apsireikš Teismo dieną. Mirtis įrodys tai, jog mes nusidėjome. O po mirties, Teismo dieną, turėsime susitikti su Dievu. Pamąstykite apie tai – Jis matė kiekvieną mūsų mintį, žodį ir veiksmą. Teismo dieną Jis iškels visa tai kaip liudijimą prieš mus, kaip mūsų kaltės (nuodėmės) įrodymą. Mes visi pasirodysime kalti. Kadangi sąžinė mums rodė, kas teisinga, o kas – ne, tai nei vienas neturėsime pasiteisinimo. Tuomet Dievas parodys mums teisingumą ir mūsų amžinoji bausmė bus Pragare. "Nėra nieko uždengto, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpto, kas nepasidarys žinoma."

 

[Amžinasis teisingumas]

[Siela, kuri nusideda, mirs]

 

3 dėsnis

Dievas apstus gailestingumo visiems, kurie Jo šaukiasi

"Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo..." Efeziečiams 2, 4

 

Vienas jaunuolis kartą pasiskolino sportinę mašiną ir apsvaigęs nuo alkoholio pralėkė savo gimtuoju miesteliu 120 km/val greičiu. Tame miestelyje maksimalus leistinas greitis buvo 60 km/val. Jaunuolis buvo sulaikytas ir pateko į teismą, kuris jį nuteisė 3 000 Lt bauda. Teisėju tuomet dirbo to jaunuolio tėvas.  Kadangi jaunuolis neturėjo tokių pinigų ir neturėjo pateisinimo savo poelgiui, jis buvo uždarytas į kalėjimą.

Kada nusivylęs jaunuolis sėdėjo kalėjime, pas jį atėjo jo tėvas ir pasakė, jog jis pardavęs visus savo kažkada gautus prizus ir užmokėjęs jo baudą. Sūnus negalėjo patikėti, jog tėvas taip stipriai jį myli. Jie apsikabino taip, kaip niekada anksčiau ir išėjo iš kalėjimo džiaugdamiesi naujai atrasta draugyste, susieti tarpusavio meile.

 

Ši istorija vaizduoja tai, ką dėl mūsų padarė Dievas (Evangeliją).

Mes visi daugybę kartų esame nusižengę Dievo įstatymui. Tačiau pats Dievas atėjo į šią žemę Jėzuje Kristuje ir užmokėjo už mūsų prasižengimus – "Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą." Biblijoje rašoma, kad "Atpildas už nuodėmę - mirtis, o Dievo dovana - amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį."

 

[Atperkamasis užmokestis]

[Dievo meilė]

[Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes]

 

Dievo gerumas

[Dievo gerumas skatina tave atgailauti]

[Amžinasis gyvenimas]

 

Jėzus patenkino amžinąjį teisingumą, vėliau prisikėlė iš numirusiųjų tam, kad Dievas galėtų suteikti mums amžinąjį gyvenimą. Tačiau lygiai kaip negalime užsitarnauti dovanos, savo gerais darbais negalime užsitarnauti ir amžinojo gyvenimo – "Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų - tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų."

 

4 dėsnis

Amžinasis gyvenimas yra Jėzuje Kristuje

"Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą." Jono 5, 24

 

Didžiausia gyvenimo paslaptis – mirtis – buvo sunaikinta to, kuris apie save pasakė: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas..." Biblijoje rašoma: "Kas turi Sūnų, turi gyvenimą..."

Kad surastume kelią pas Dievą ir suprastume Dievo žodžio tiesą , kad gautume amžinojo gyvenimo dovaną, turime pradėti nuo atgailos ir tikėjimo. Tai galime išreikšti ir tokia malda: "Brangus Dieve, suprantu, kad nusižengiau Tavo įstatymui ir nusidėjau prieš Tave. Prašau, atleisk man mano nuodėmes. Ačiū, kad mano vietoje ant kryžiaus kentėjo Jėzus. Dabar pasitikiu Juo, kaip savo Gelbėtoju ir Viešpačiu. Meldžiuosi Jėzaus vardu. Amen."

Jeigu atgailavote ir pasitikėjote Jėzumi, tai dabar turite dalį "Naujosios Sandoros" palaiminimuose. Štai tik dešimt iš didžių ir brangių Dievo pažadų jums:

1.        Jūs perėjote iš mirties į gyvenimą.

2.        Dievas iš savo begalinių turtų patenkins visus jūsų poreikius.

3.        Per jūsų išbandymus su jumis kartu bus Jėzus, kuris pažadėjo niekada jūsų nepalikti ir neapleisti.

4.        Šventoji Dvasia įves jus į visą tiesą ir suteiks jums jėgą gyventi šventai.

5.        Jūs esate apvalytas Jėzaus Kristaus krauju – Dievas pašalino jūsų nuodėmes taip toli, kaip toli rytai yra nuo vakarų.

6.        Kai pasiliksite Kristuje, savo gyvenime pradėsite matyti Jo Dvasios vaisius.

7.        Kai kasdien skaitysite Bibliją, ji jums taps gyva ir augins jūsų tikėjimą.

8.        Kai melsitės, Dievas jus išklausys ir atsakys į jūsų maldas.

9.        Kryžius nuolat liudys apie Dievo meilę jums.

10.     Dievas "išlaikys jus nenupuolusius ir savo šlovės akivaizdon pastatys nepriekaištingus su didžiausiu džiaugsmu".

 

Kasdien tyrinėkite Šventąjį Raštą (Bibliją) ir žiūrėkite, ką Dievas turi paruošęs tiems, kurie Jį myli. Susiraskite tokią bažnyčią, kurioje garbinamas Jėzus ir mokoma Biblija ir ištikimai ją lankykite.

 

Pažinkite Dievą ir jūs

Dievas telaimina jus, kai jūs Jam paklūstate. 


Šiame buklete išdėstyti principai paimti iš Ray Comfort knygų "Hell's Best Kept Secret" ir "Bride of Heaven, Pride of Hell", www.raycomfort.com[1] Lietuvos statistikos departamento 2005-04-14 duomenimis, http://www.std.lt/web/main.php?parent=422

 


Svetainė atnaujinta: 2018.05    Privatumo politika