Jaučiami poreikiai
Pradžia ] 99 procentų problema ] Pilkoji matrica ] Dvi svetainės ] X spektras ] [ Jaučiami poreikiai ] Krikščioniškas žargonas ] Lenkijos pavyzdys ] Liudijimų rašymas ] Angelės istorija ] Santykiai ir draugystė ] Bendruomenės kūrimas ] Tiltų strategija ] Bažnyčių svetainės ] Hobis ir pomegiai ] Postmodernizmas ] Pokalbių kambariai ] Filmų interpretavimas ] Dievas gali panaudoti ir tave ] Gyvenimo prasmė ]

 

Žmonių jaučiami poreikiai

Biblijinis būdas, kaip atverti uždarus protus

"Kol nepabandei, nežinai, ant kiek prieinamas yra kiekvienas žmogus. Bet prie kiekvieno reikia prieiti pro tinkamas duris."
-Henry Ward Beecher

 

Ši tarnavimo 'žmonių jaučiamiems poreikiams' koncepcija kartais yra neteisingai suprantama. Potencialus kritikas paklaus: "Ar mes neturime kalbėti apie žmonių dvasinius poreikius?". Tai geras klausimas.

 

Kas yra tie 'jaučiami poreikiai'?

Jaučiami poreikiai – tai bet kas bet kurioje mano gyvenimo dalyje, ką aš priimu kaip poreikį. Savo plačiausia prasme tai gali būti bet kas. Tai poreikis:

 • atsakymų į bet kokius klausimus;
 • informacijos apie bet ką, kas mane domina;
 • išmokti kažko naudingo, pavyzdžiui, kaip pasikartoti medžiagą prieš egzaminus ar kaip naudotis kažkokia programine kompiuterio įranga;
 • pasijuokti iš kažko;
 • daugybės kitų dalykų.

 

Jaučiami poreikiai siauresne prasme – tai gilesni asmeniniai poreikiai. Tai gyvenimo klausimai, su kuriais susiduriame mes visi:

 • vienišumas;
 • santykiai su kitais;
 • šeima ir vaikų auginimas;
 • pinigų tvarkymas;
 • pilnatvės ieškojimas;
 • tvarkymasis su stresu ir pergyvenimais;
 • problemos darbe;
 • ligos.

 

Tiesiogiai nei vienas iš šių klausimų nėra 'esminiai dvasinis', t.y. toks, kaip žmogaus nuodėmingumas, puolusi žmogaus prigimtis, sukilimas prieš Dievą, išgelbėjimo poreikis. Tačiau tuo pat metu visi šie poreikiai yra įtakuoti Nuopuolio, mūsų nuodėmės ir egocentriškos prigimties. Jie yra tuo pradiniu tašku,kurį dažnai Dievas panaudoja tam, kad pradėtų atsivertimo procesą. Žinoma, Dievas šiame procese yra svarbiausias. Tačiau šio proceso supratimas padeda mums. 'Pilkoji Matrica' – tai verta dėmesio Biblijinė įžvalga į Dievo planą. Kada suvokiame metodus, kuriuos Dievas naudoja kalbėdamas žmonėms, esantiems įvairiuose šios skalės lygiuose, galime tinkamai bendradarbiaudami su Juo komunikuodami su tais žmonėmis. Tuomet į jaučiamus poreikius galime žiūrėti kaip į įėjimą, kaip į pirmuosius žingsnius kelyje. Vėlesnėje stadijoje reikia jau pasidalinti pilna, subalansuota Evangelija.

 

Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje (UK) yra skolininkų konsultavimo tarnystė, kuri kooperuodamasi su vietinėmis bažnyčiomis siekia patarnauti plačiajai visuomenei. To pasekoje labai didelė dalis konsultuojamųjų tampa krikščionimis. Tokios tarnystės siekia patarnauti visam asmeniui. Suvoktų poreikių patenkinimas nėra visa ko pabaiga, bet tik įvadas į Evangeliją.

 

 

Ar tai Bibliška?

Aišku, jog pagrindines mūsų tarnystės gaires nubrėžia pats Jėzus. Jeigu pažiūrėsime į įvairius Jėzaus susitikimus su žmonėmis, pastebėsime, kad beveik kiekvienu atveju Jis pirmiausiai atkreipdavo dėmesį į jaučiamą poreikį. Daugelyje situacijų dominuojantis poreikis dėl ligos buvo patenkinamas per išgydymą. Po jo dažnai sekdavo dvasinis 'patarimas' (nors atrodo, jog jis ne visada būdavo priimamas). Ir, tarp kitko, savo žodinę evangelizaciją jis niekada nepradėdavo nuo Rašto aiškinimo, išskyrus vienintelį kartą – kai Jis kalbėjo sinagogoje. Vietoj to Jis naudojo istorijas (angl.).

 

Moteris prie šulinio

Pavyzdžiui, kaip Jėzus elgėsi su moterimi prie šulinio? Pirmiausia, kaip geras 'tiltų statytojas', Jis paprašė atsigerti. Tai tapo įdomaus pokalbio pradžia. Po trumpos diskusijos apie gyvąjį vandenį Jėzus palietė jos gyvenimo poreikį ir kartu problemą. Visai jos neteisdamas Jis pasakė, jog žino, kad ji gyvena su vyru, kuris nėra jos sutuoktinis ir kad ji jau yra turėjusi penkis vyrus. Jėzus žinojo šios moters giliausią poreikį – poreikį būti priimtai. Kada Jis į šį poreikį atsakė, ji patikėjo Juo ir automatiškai tapo labai entuziastiška liudytoja. Gal ji ir tapo ta, kuri padėjo pamatus vėliau Samarijoje įvykusiam atgimimui (Apd. 8 sk.). 1

 

Zachiejus taip pat turėjo gilų socialinį draugystės poreikį. Jėzus į jį atsakė ateidamas pas jį į namus ir pasiūlydamas jam tikrą draugystę ir bendravimą (būtent tai reiškė apsilankymas namuose ir valgymas kartu).

 

Per visas Evangelijas tik du kartus Jėzus pirmiausiai tiesiogiai atsakė į dvasinį poreikį. Vienas jų - tai plėšikas, nukryžiuotas šalia Jo. Plėšikas jau buvo bemirštąs ir turėjo realiai jaučiamą poreikį – savo nuodėmingumą. Ir Jėzus atsakė į šį poreikį. Nikodemo jaučiamas poreikis taip pat buvo dvasinis. Jis ieškojo dvasinių atsakymų, ir Jėzus pateikė jam juos.1

 

Pradinis taškas

Koks žmogaus poreikis bebūtų – fizinis, socialinis, emocinis ar dvasinis – Jėzus visada nusileisdavo iki kiekvieno individualiai (jų dvasinio supratimo prasme) ir visada pradėdavo nuo jų jaučiamo poreikio. Todėl efektyvaus komunikavimo formulė yra paprasta:

 • pažinkite Dievą;
 • pažinkite save;
 • pažinkite žmones.

Visada savo žinią nukreipkite į žmonių jaučiamus poreikius. Tačiau tai padaryti jau sudėtingiau. Tačiau būtent taip bendravo Kristus. Abejoju, ar surasime geresnį būdą. 1

 

Spurgeon'o pavyzdys

Nors ne visada galime palyginti (ar panaudoti) tuos evangelizavimo metodus, kuriuos Dievas naudojo ankstesniais amžiais, verta pastebėti, jog Spurgeon'as savo pamoksluose ir raštuose naudojo dažnai naudojo tokį priėjimą (angl.) – pradžioje jis siūlydavo patarimą, kuris atsakydavo į žmonių jaučiamą poreikį. Jo sugebėjimas susitapatinti su tuo, kame žmonės gyvena – tai viena iš priežasčių, dėl kurių jo pamokslai iki šiol yra tiek daug (ir dažnai) skaitomi šiandien. Kita pagrindinė priežastis – tai jo naudojamas humoras (angl.). Ir tai, kad tikėjimu jis sukūrė prieglaudos namus vaikams, taip pat buvo tiesioginis jaučiamų poreikių patenkinimas. Jis suprato, kad ši gailestingumo tarnystė taip pat prisidės prie pradinio teigiamo nusiteikimo Evangelijos atžvilgiu, kaip tai vaizdžiai parodo Pilkoji Matrica.

 

Ar jaučiami, ar tikrieji poreikiai?

Viena problema, su kuria grumiasi daugelis krikščionių, yra ta, kad jie jaučia, jog turėtų patarnauti žmogaus tikriesiems poreikiams, kurie paprastai krikščionių yra suprantama kaip dvasiniai poreikiai. Tačiau tai ignoruoja faktą, jog Dievui rūpi ne tik žmogaus dvasinis gyvenimas, bet ir žmogus visumoje (Jok 2, 14-17). Jie taip pat nesupranta, jog jaučiami arba suvokiami poreikiai yra žmogaus sąmoningo mąstymo srityje, kai tuo tarpu realūs poreikiai (dvasiniai ar kitokie) – paprastai yra pasąmoniniame lygmenyje.1

 

Todėl kelias, kuriuo galime pasiekti tikruosius poreikius (kokie jie bebūtų) eina per jaučiamus poreikius. Būtent jaučiami poreikiai veda prie tikrųjų poreikių. Kada žvelgiame į sąmoningai jaučiamus poreikius ir juos pasitinkame, kiti poreikiai pakils į suvokimo lygmenį ir taip pat taps jaučiamais poreikiais. Kada ir į juos atkreipsime dėmesį ir pasitiksime, tai galiausiai ir dvasiniai ir kiti  tikrieji poreikiai iškils į sąmonės lygį ir taip pat taps jaučiamais poreikiais. Tik tuomet jau galime į juos atkreipti dėmesį ir patenkinti. 1

 

Jeigu ignoruojame žmogaus jaučiamus poreikius ir stengiamės pasitikti kitus poreikius – tai esame tiesiame kelyje į tai, kad žmogaus protas užsivers ir liks uždaras mūsų perduodamai žiniai. Kita vertus, suprasti ir susitapatinti su žmogaus jaučiamais ir suvokiamais poreikiais – tai tiesus kelias į tai, kad žmogaus protas bus atviras tam, ką mes norime pasakyti, ir liks atviras tol, kol mes siūlysime viltį jo poreikių patenkinimui. Jei jis pajaus, kad į jo poreikius mes neturime atsakymų, jo protas mums vėl užsidarys ir jis pradės sprendimo savo poreikiams ir problemoms ieškoti kitur. 1

 

Taip pat matome, kaip Jėzus susidraugaudavo su žmonėmis – tai raktas į efektyvią komunikaciją.

 

Pavyzdžiai apie sėkmingus atsakymus į jaučiamus poreikius

Žurnalas Reader's Digest (Apžvalga skaitytojams) – tai sėkmingas pavyzdys iš spaudos. Tai leidinys įvairiomis kalbomis, kuris yra sėkmingas tarptautiniu mastu. Kodėl šis žurnalas toks sėkmingas? Jis naudojasi žurnalistų principu, kuris sako, jog "žmonės domisi žmonėmis", ir naudoja jaudinančias, tikras istorijas. Jame yra ir humoro bei galvosūkių. Žurnalas naudoja populiarų, vidutinio lygio žodyną, kuris yra suprantamas net trylikamečiams skaitytojams. Bet svarbus Readers Digest žurnalo sėkmės (angl.) laidas – tai praktinių atsakymų į daugelį gyvenimo klausimų pateikimas, t.y. atsakymas į jaučiamus poreikius. Šią strategiją galime naudoti ir krikščioniškame komunikavime.

 

"Evangelizmas patarnaujant" (Servant Evangelism [angl.]) – jo strategijoje taip pat dažnai patenkinami jaučiami poreikiai. Šios strategijos gali mums padėti surasti naujus būdus (angl.) Evangelijos pateikimui internete (ir ne tik jame). "Evangelizavimo su leidimu" (Permission evangelism [angl.]) idėjos taip pat tinka efektyviam online evangelizmui.

 

Jaučiamų poreikių pasitikimas internete

Kadangi internetas yra unikali terpė, jis leidžia mums 'nusitaikyti' į bet kurią žmonių grupę – tiek jų interesų tiek ir poreikių aspektu, t.y. pagal tai, ko jie internete ieško. Taigi, internetas idealiai tinka žmonių palietimui per jų jaučiamus poreikius. Tai mes vadiname 'Tiltų strategija'.

 

Juos galime pasiekti per tokius pradinius taškus: pomėgiai, sportas (angl.), muzika (angl.), žaidimai (angl.), mokslas (angl.), literatūra (angl.), filmai, studentų gyvenimas (angl.), moterų interesai, verslo praktika (angl.), informacija apie aplink gyvenančius (angl.). Paskaitykite mūsų analizę apie šios strategijos sėmingą panaudojimą Lenkijoje.

 

Tačiau galime atkreipti dėmesį ir į gilesnius asmeninius poreikius per svetaines, kurios jautriai patarnauja, pavyzdžiui, gyvenimo problemose (angl.), moterų pergyvenimuose, paauglių/studentų poreikiuose (angl.), sveikatos klausimuose (angl.) ir daugelyje kitų sričių.

 

1 Idėjos, išsakytos šiame puslapyje dažnai yra paimtos (o pastraipos, pažymėtos 1 yra tiesiogiai pacituotos, turint leidimą) iš Dick Innes knygos "I hate Witnessing" (angl.).

Du šios knygos skyriai yra internete ir giliai paliečia šią temą. Juos galime laisvai platinti, jeigu išlaikomos nurodytos sąlygos. Šiuos skyrius taip pat galima įtraukti į savo interneto svetainę:

 

 

Svetainė atnaujinta: 2010.03.01    Kviečiame dalyvauti diskusijoje